Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wschowa do publicznego wglądu

26.09.2018

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa informuje, że w dniach od 4 października 2018 r. do 9 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, pokój nr 25 w godzinach pracy urzędu zostanie ponownie wyłożony do publicznego wglądu projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wschowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt studium będzie dostępny do pobrania ze strony www.bip.wschowa.pl od dnia 4 października 2018 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, w sali posiedzeń (I piętro) o godz. 12:00.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2018 r.

Publikacja: s.ps