NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY

24.09.2018

Urząd Miasta i Gminy Wschowa ogłasza nabór na stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej w Wydziale Straży Miejskiej – 1 osoba w wymiarze czasu pracy – 1 etatu.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1.co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
2.obywatelstwo polskie,
3.ukończone 21 lat,
4.sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
5.korzystanie w pełni z praw publicznych,
6.brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7.uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały poniżej.

Publikacja: s.ps