Dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wschowa

21.11.2018

INFORMACJA
o uzyskaniu dofinansowania na zadanie pn.
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa w 2018 roku”

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa informuje, że dokonano rozliczenia zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wschowa w 2018 roku.

W związku z powyższym na podstawie Umowy dotacji Nr D18309 z dnia 08.11.2018r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, z siedzibą: ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra, reprezentowanym przez Mariusza HERBUT – Prezesa Zarządu, a Gminą Wschowa, z siedzibą: ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, reprezentowaną przez Danutę Patalas – Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa przy kontrasygnacie Anny Benit – Skarbnika Miasta i Gminy,
Gminie Wschowa udzielono dotacji w kwocie 32 997,84 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych  84/100).

W wyniku realizacji zadania unieszkodliwiono 4288,06 m2 płyt azbestowo cementowych o łącznej masie 74,291 Mg, w tym:
•    unieszkodliwione z demontażem - 1666,76 m2 o łącznej masie 29,927 Mg;
•    unieszkodliwione bez demontażu – 2621,30 m2 o łącznej masie 44,364 Mg.

Środki na dotację, w kwocie 32 997,84 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych  84/100) stanowiącej 100% kosztów kwalifikowanych Zadania, pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, udostępnianych Dotującemu na podstawie umowy nr 397/2017/WF/US z dnia 27.12.2017 r.

Publikacja: info