XLIII Sesja Rady Miejskiej we Wschowie

Miejsce: 
Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie
Organizator: 
Biuro Rady Miejskiej UMiG Wschowa
Data: 
05.07.2018 14:00

5 lipca o godz. 14.00  w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie odbędzie się XLIII  Sesja Rady  Miejskiej we Wschowie.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Wnioski do porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu XLII sesji Rady Miejskiej.
4.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja w zakresie promocji Gminy Wschowa.
6.    Informacja o stanie technicznym placówek oświatowych. Plan ich remontów w okresie wakacji.   
7.    Informacja  nt.  inwestycji gminnych.   
8.    Informacja nt. Strategii rozwoju Gminy Wschowa.
9.    Interpelacje i zapytania radnych.
10.    Podjęcie uchwał w sprawie:  
1)    przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Wschowa dotyczących budżetu miasta i gminy Wschowa na rok 2019,
2)    rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa:
a)    z dnia 22 marca 2018r.,
b)    z dnia 22 maja 2018r.,
3)    zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Wschowa  miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
4)    ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Wschowa,
5)    zbycia nieruchomości gminnych,
6)    wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania nieruchomości,
7)    zaliczenia dróg w obrębie miejscowości Dębowa Łęka gm. Wschowa do kategorii dróg gminnych,
8)    zaliczenia dróg w obrębie miejscowości Konradowo gm. Wschowa do kategorii dróg gminnych,
9)    zmiany Uchwały Nr XXVII/263/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie nadania Statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie
10)    zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2018 rok,
11)    zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa
na lata 2018 – 2026.
11.    Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
12.    Wolne wnioski, zapytania i informacje.
13.    Zakończenie obrad.

Do pobrania: 

Publikacja: s.ps